Home  Verkoopstyling  Interieurontwerp    Blog Over Studio Woonst   Portfolio   Contact Studio_Woonst_I_home.htmlStudio_Woonst_I_verkoopstyling.htmlStudio_Woonst_I_interieurontwerp.htmlStudio_Woonst_I_Blog/Studio_Woonst_I_Blog.htmlStudio_Woonst_I_over_Studio_Woonst.htmlStudio_Woonst_I_portfolio.htmlStudio_Woonst_I_contact.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6
 
Algemene Voorwaarden Studio Woonst

Studio Woonst hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen
1.1.  Definities:
a. Studio Woonst: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56432836, 
gevestigd aan het adres Hofweegenstraat 10, 2632 DL te Nootdorp.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio Woonst 
een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever 
en Studio Woonst. 
1.2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten 
die de opdrachtgever sluit met Studio Woonst. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio woonst en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht
2.1. Studio Woonst draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 – Levertijd
3.1. De door Studio Woonst opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Studio Woonst een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 – Verkregen informatie en documenten
4.1. De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 – Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief B.T.W. is.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Studio Woonst te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling
6.1. Betaling op basis van een offerte dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Studio Woonst op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst en op de factuur. Betaling van het basis consult, dan wel een ontwerpopdracht, realiseren van een artist impression dan wel een andere dienst van Studio Woonst vindt plaats voor aanvang van de dienst. 
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Studio Woonst op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Studio Woonst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1. Studio Woonst kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Studio Woonst is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Studio Woonst geleverde dienst(en).
7.2. Studio Woonst is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Studio Woonst biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Woonst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Studio Woonst worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Studio Woonst niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Woonst zijn verstrekt, heeft Studio Woonst het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Studio Woonst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio Woonst is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Studio Woonst kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Studio Woonst is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Studio Woonst desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle eventuele aanspraken jegens Studio Woonst dienen direct na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Studio Woonst ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Studio Woonst geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 – Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Studio Woonst kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Studio Woonst de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Studio Woonst worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Studio Woonst zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Diversen
10.1. Studio Woonst is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Studio Woonst gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Studio Woonst is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Studio Woonst tot mededeling verplicht. 
10.4. Studio Woonst heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, binnen een naar goeddunken van Studio Woonst te bepalen termijn.
10.5. De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Studio woonst is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11
11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Studio Woonst voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Studio Woonst gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.